Bằng Sáng Chế

Danh sách các sản phẩm Ergobaby sau đây được bảo vệ bởi các bằng sáng chế ở Hoa Kỳ và trên thế giới.

Original Baby Carrier

 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 7.322.498
 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 8.590.757
 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9.022.260
 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9.380.887

360 Baby Carrier

 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9.185.993
 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9.380.888
 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9.713.391
 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9.955.797
 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 10.172.478
 • Châu Âu: 2967231 B1
 • Trung Quốc: ZL201480023933.2
 • Nhật Bản: JP6227111B
 • Hàn Quốc: 1834054

Adapt Baby Carrier

 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 10.426.275 B2
 • Bằng sáng chế quốc tế đang chờ xử lý

Omni 360 Baby Carrier

 • Hoa Kỳ và các bằng sáng chế quốc tế khác đang chờ xử lý

Embrace Newborn Baby Carrier

 • Hoa Kỳ và các bằng sáng chế quốc tế khác đang chờ xử lý

Infant Insert

 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9.220.352
 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9.839.302
 • Châu Âu: EP2467036
 • Trung Quốc: ZL201080046673.0
 • Hàn Quốc: 1834054

Hip Seat Baby Carrier

 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9.700.152
 • Bằng sáng chế quốc tế khác đang chờ xử lý

Swaddler

 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 8.943.625
 • Bằng sáng chế Hoa Kỳ số 9.119.423
 • Châu Âu: EP2861088
 • Úc: 2013284057
 • Trung Quốc: ZL201380038637.3
 • Nhật Bản: 6266604